Gmina Orla
Inwestycje w Gminie Orla w latach 2019-2020

Gmina Orla położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie bielskim. Od wschodu graniczy z gminami: Czyże i Dubicze Cerkiewne, od północy z gminą Bielsk Podlaski, od zachodu z gminą Boćki a od południa z gminą Kleszczele. Siedziba gminy - Orla, dawne miasto obecnie wieś, leży 12 km na południowy wschód od Bielska Podlaskiego, na prawym brzegu rzeki Orlanka. Przez gminę biegną szlaki komunikacyjne - droga do granicy państwa, droga wojewódzka do Białowieży i liczne drogi powiatowe i gminne.

Gmina Orla leży w obrębie obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Południowa część terenu Gminy : obręb wsi Pawlinowo, Czechy Zabłotne i Wólki Wygonowskiej wchodzi w skład korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym, w dolinie rzeki Nurzec. Przez teren Gminy przebiega linia wododziałowa zlewni rzek Narwi i Bugu. W granicach Gminy znajdują się ponadto doliny rzeki Orlanka (lewy dopływ Narwi) i rzeki Białka, które są naturalnym korytarzem ekologicznym.


Według podziału na krainy przyrodnicze obszar Gminy Orla znajduje się we wschodniej części krainy Mazowiecko-Podlaskiej, Dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej, Mezoregionu Wysoczyzny Bielskiej (Strategia rozwoju województwa podlaskiego, l. Diagnoza stanu istniejącego 1999).

KONTAKT:
Urząd Gminy Orla
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla
Sekretariat: (085)730-57-80
Fax: (085)730-57-81
E-mail: ugorla@orla.pl
Cyfrowy Urząd
Wykaz telefonów

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY ORLA: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7.30 - 15.30

Inspektor Ochrony Danych - Iwona Malczyk, iod@orla.pl

W sprawie aktu zgonu należy kontaktować się telefonicznie pod numerem

663 702 227


Deklaracja dostępności

Nr konta bankowego : BS w Bielsku Podlaskim 31 8061 0003 0001 1471 2000 0010

Nr konta bankowego na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
BS w Bielsku Podlaskim 63 8061 0003 0001 1471 2000 0210

Nr konta bankowego na które należy przekazywać wpłaty dotyczące: wadia na przetargi, zabezpieczenia należytego wykonania umów:
BS w Bielsku Podlaskim 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050


Numery skrzynek PEPPOL
Urzędu Gminy Orla: 5432154250
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 5431866942
Szkoły Podstawowej w Orli: 5431992687

NIP 543-21-54-250

NOWY OBSZAR INWESTYCYJNY NA TERENIE GMINY ORLA - ZAPRASZAMY DO INWESTOWANIA


Created by raptorf22