Czystość i porządek w Gminie (po zmianach)

Dokumenty do pobrania

pobierz wzór - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

pobierz wzór wniosku      pobierz wzór oświadczeniaNajważniejsze informacje

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Orla w okresie I-III 2021 r.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Orla w okresie IX-XII 2020 r.


Informacja o gospodarowaniu odpadami w gminie Orla


Informacja o osiągniętych przez Gminę Orla poziomach recyklingu od 2012 roku


Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie terminu sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2019 r.


Informacja Wójta Gminy Orla w sprawie zmiany wysokości i terminów płatnści opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wyodrębniono rachunek bankowy do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Przydomowy kompostownik - zasady skutecznego kompostowaniaAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2019 rok

Informacja Wójta Gminy Orla dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą

Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Uchwała Nr XVII/151/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orla

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XVII/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Rady Gminy Orla z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Created by raptorf