Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Koszki

Trwają prace polegające na przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Koszki. Przebudową objęty jest odcinek o długości 1194 m (ulica wsi Koszki), a zakres robót obejmuje: frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie zjazdów i przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstw wyrównawczej wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego z zabezpieczeniem geosiatką, wykonanie zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego, ułożenie przepustów i kostki betonowej na zjazdach gospodarczych, obrukowanie skarp i dna rowów, zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego i energetycznego rurami, obsianie trawą poboczy drogi i zjazdów, ustawienie oznakowania pionowego oraz barier typu Olsztyn.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową wynosi 1 507 620,23 zł. Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim otrzymał na realizację przedmiotowej inwestycji dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 743 355,11 zł. Pozostałą kwotę - 764 265,12 zł zapłacą po połowie Powiat Bielski oraz Gmina Orla. Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową mają zakończyć się do połowy sierpnia br.
Created by raptorf22